• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Szociális ágazat

Szociális ágazat

Szociális ágazat

KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ SZAKMA

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzések

A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek nevelését – gondozását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Nevelő-gondozó munkáját a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára és az intézménye Szakmai Programjára alapozza. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekekért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. A nevelésben partnerként támogatja a szülőt.

Empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége alapján, kongruensen tudja a családok felé közvetíteni a szakmai ismereteit. Egészséges életmódra nevel. Fejleszti a társas kompetenciákat, csoportnormákat. A kisgyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élményeket, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújt, az önálló próbálkozást és a kreativitást támogatja. Fejlődési és magatartászavarok észlelése esetén bevonja a megfelelő szakembereket. A gyermek fejlődésének rögzítésére digitálisan, esetenként manuálisan dokumentációt vezet.
 
 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Kisgyermekgondozó, -nevelő

2432

Kisgyermekgondozó, - nevelő

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKASSZISZTENS SZAKMA

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzések

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és gyermekvédelmi szakellátás területén kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi feladatait. A különböző életkorú, segítséget igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben, valamint intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Tematikus, terápiás csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a munkaszervezetben döntés-előkészítési feladatokat lát el, kompetenciáját meghaladó problémák megoldásában szakmai vezetője irányításával közreműködik. Képes a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére, információforrások kezelésére. Önállóan végzi az intézményi ügyiratkezelést, szükség esetén bevonható a hatósági ügyviteli, ügyirat kezelési feladatokba.

A szolgáltatást, ellátását igénybe vevőkkel, egyéb szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt, tevékenységét szakszerűen dokumentálja. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Tevékenységét megtervezve szervezési, szükség esetén vezetői felhatalmazás mellett irányítási részfeladatokat lát el, projektek tervezésében és megvalósításában vezetői irányítással részfeladatokat lát el.

A szolgáltatást, ellátást igénybe vevők problémái kezelésében, megoldásuk érdekében együttműködik hatóságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, képviselve az őt foglalkoztató intézményt is. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel, a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti alapellátásba, a szociális alap és szakosított ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a gyermekvédelmi szakellátást nyújtóintézményekkel, szervezetekkel. Etikai normák betartásával, saját tevékenységét is kontrollálva hozzájárul a szakterület fejlődéséhez.
 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

3511

Szociális segítő

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

3513

Szociális gondozó, szakgondozó

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

3515

Ifjúságsegítő

 

SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS SZAKGONDOZÓ SZAKMA

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzések

Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális és vagy egészségügyi végzettségű szakember irányításával végzi tevékenységét. Megtervezi és megszervezi, ellátja és irányítja az ápolási és gondozási feladatokat, foglalkoztatásokat és rehabilitációs tevékenységeket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek személyes szükségleteinek felmérése után hozzásegíti a rászorulót a megfelelő segítség igénybevételéhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatások igénybevevői számára szakszerű segítséget tud nyújtani az alapápolás, gondozás, a rehabilitáció és a fejlesztés területén.

Munkája során figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és egészségügyi szükségleteit, a szolgáltatásnyújtás során az igénybevevő személyes szükségletei és a szolgáltató/intézmény profilja alapján alakítja ki a gondozási tevékenységét. A mindennapos és kreatív tevékenységek végzésében segíti az ellátottak szocioterápiás foglalkoztatását, munkatevékenységét, fejlesztő foglalkoztatásokat és szabadidős tevékenységek, munka és terápiás jellegű foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Személyi segítséget nyújt az egyéni és csoportos tevékenységhez, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában.

Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, az önálló életvezetés támogatására. Ennek érdekében ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével. Munkájában gondot fordít arra, hogy szakmájával kapcsolatosan innovatív megoldásokat javasoljon. A szociális problémamegoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területen önállóan dolgozik.
 
 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

szociális foglalkozások

351

3511 szociális segítő

 

 

3513 szociális gondozó, szakgondozó

 

 

3515 ifjúságsegítő

 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ SZAKMA

Szakmát adó, 3 éves képzések

Közreműködik a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett a gyermek és fiatal számára otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, javítóintézet intézmény gondozási-nevelési, szabadidős tevékenységének szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermekkel fiatallal kapcsolatos /gondozási/nevelési feladatokat.

A nevelővel, a pszichológussal, gyógypedagógussal/fejlesztő pedagógussal és a gyermek törvényes képviseletét ellátó személlyel együttműködve és irányítása mellett felügyeli és segíti a gyermek tanulmányi munkáját, problémáinak megoldását, betegségeinek gyógyítását, szükség szerint kapcsolattartását, hazagondozásának/örökbefogadása előkészítésének folyamatát. Segítséget nyújt a pályaválasztásában, higiénés szokásainak kialakításában.

Szükség szerint kapcsolatot tart a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében az érdekképviseleti fórumokkal és a gyermekjogi képviselővel. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. A területen dolgozó és a gyermekek gondozásában, nevelésében és fejlesztésében résztvevő szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.
 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

5221

Gyermek- és ifjúsági

felügyelő

 

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ SZAKMA

Szakmát adó, 3 éves képzések

Felsőfokú (Bsc, Msc) végzettséggel rendelkező szociális vagy egészségügyi szakember irányításával végzi feladatait. Ismeri a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszert, és az ellátórendszer szabályozását. A szociális alap és szakosított ellátásokban gondozói munkakörben végzi tevékenységét.

Életkoruk, egészségi, mentális, vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyek alapápolását gondozását végzi. Az ellátásban részesülő személy higiénés szükségleteit kielégíti. Felismeri a kliens állapotváltozását. Felméri az egyén, csoport sajátos szükségleteit, ezekre gondozási tervet készít egy munkacsoport tagjaként. Szinten tartó és fejlesztő foglalkozást szervez felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember irányítása mellett.

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival együttműködik. Segítő beszélgetést alkalmaz, infokommunikációs eszközöket használ.

Adminisztrációs feladatokat lát el a saját feladataival kapcsolatban.
 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

szociális gondozó, szakgondozó

3513

szociális foglalkozások

 

Általános ápoló

Szakma megnevezése: Általános ápoló

FEOR megnevezés: ápoló, szakápoló

FEOR szám: 3311

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
Alapfokú iskolai végzettség 6 éves képzés esetén

Érettségi vizsga 3 éves képzés esetén

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges.

Pályaalkalmassági vizsgálat: Szükséges.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása:
Az általános ápoló munkáját hivatásként az etikai normák betartásával gyakorolja, átfogó anatómiai-, élettani és klinikumi ismeretekkel rendelkezik.
Előkészít és segédkezik diagnosztikus és terápiás eljárásoknál. Sürgős és fenyegető esetet észlel, beavatkozik, asszisztál, fájdalmat felismer, mér és beavatkozik az utasításnak megfelelően.
Megfelelően kommunikál a beteggel, a hozzátartozókkal, valamint az ellátó team tagjaival. Részt vesz a betegoktatásban és a leendő munkatársak gyakorlati oktatásában.
Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamatokban. Tevékenységét a biztonságos és minőségi betegellátás szempontjainak figyelembevételével, a jogi szabályozások betartásával végzi. Papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Folyamatosan bővíti tudását szakmai képzéseken, továbbképzéseken. Önállóan, vagy team-munkában minőségi, holisztikus szemléletű ellátást biztosít.
Munkája során részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában, a beteg szükségleteinek megfelelő, egyénre szabott ápolási terv alapján alapápolást és szakápolási feladatokat végez. Megfigyeli a beteg állapotát, állapotváltozásait. Pszichés támogatást nyújt a betegnek és családjának.
Képes felnőtt, csecsemő és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

Szociális ágazat

  

Kövess minket