• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Rendészet és közszolgálat ágazat

Rendészet és közszolgálat ágazat

Rendészet és közszolgálat ágazat

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS SZAKMA

Szakmairány: Rendészeti technikus

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzés

A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát.

A képzési folyamat során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi felada-tok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézke-dési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is.

A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysérté-sen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és maga-biztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt.

Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-közöket és a kényszerítő testi erőt.

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, ada-tokat összesít írásbeli jelentésben.

Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátá-sához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

 

Szakmairány megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Rendészeti technikus

5254

Vagyonőr, testőr

5256

Közterület-felügyelő

9238

Parkolóőr

9231

Portás, telepőr, egyszerű őr

Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzés

A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a köz-igazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A tudás-anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi feladatait.

A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megke-reséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja.

Közigazgatási eljárás vagy köz-igazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljá-rásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó sza-bályok adta keretek között.

Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és do-kumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

 

Szakmairány megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Közigazgatási ügyintéző

4229

Egyéb ügyfélkapcsolati foglal-

kozású

4136

Iratkezelő, irattáros

4112

Általános irodai adminisztrátor

3654

Hatósági engedélyek kiadásával

foglalkozó ügyintéző

 

RENDÉSZETI ŐR SZAKMA

Szakmát adó, 3 éves képzés

Védelmi eszközök és berendezések használatával őrzi és megvédi a megbízó által meghatározott védelmi szinten rábízott vagyontárgyat, létesítményt, illetve szállítmányt. Létesítmény őrzése és védelme esetén a személy-, gépjármű és áruforgalom ki- és beléptetését végzi a megbízó által meghatározott tartalommal és a szakmai előírások szerint.

Tevékenysége ellátása során a rábízott vagyontárgyat, az őrzött létesítményt, illetve szállítmányt, valamint a személyét és a társait ért támadás esetére támadáselhárító eszközök (gumibot, vegyi eszköz, lőfegyver) használatára is jogosult a vonatkozó jogszabályok és a szakmai szabályok betartásával.

A jogszerű intézkedésnek ellenszegülő, vagy a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt elfoghatja, a hatóság értesítését követően annak kiérkezéséig visszatarthatja, a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy birtokában lévő, szabálysértésből vagy bűncselekményből származó, annak elkövetése során használt, támadásra alkalmas eszközöket elveszi.

Határozott és udvarias fellépéssel végrehajtott intézkedései során mindvégig megtartja a törvényességet, a jogszabályok és utasítások előírásait betartja és másokkal is betartatja.

Rendkívüli esemény, katasztrófa bekövetkeztekor képes aktívan segítséget nyújtani a személyek életének és testi épségének, valamint vagyonának mentésében, továbbá aktívan együttműködik a rendőrségi, katasztrófavédelmi hatóságokkal.

Feladatait magas fokú folyamatos és éber figyelemmel végzi.

 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Rendészeti őr

5254

Vagyonőr, testőr

9238

Parkolóőr

9231

Portás, telepőr, egyszerű őr

 

Rendészet és közszolgálat ágazat

  

Kövess minket